Stanovy Hráčské fotbalové unie z.s. ke stažení ve formátu PDF

STANOVY
HRÁČSKÉ FOTBALOVÉ UNIE z.s.

ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1
Právní forma, vznik, název, sídlo a symboly Unie

1. Tyto Stanovy jsou dokumentem spolku založeného a existujícího podle § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále „občanský zákoník“).
2. Název spolku podle odstavce 1 zní: Hráčská fotbalová unie z.s. (dále „Unie“).
3. Sídlem Unie je Praha.
4. Symbolem Unie je její znak (logo).

Článek 2
Účel a ideové zásady Unie

1. Základním účelem Unie je sdružovat na území České republiky aktivní i bývalé profesionální hráče fotbalu (dále „profesionální hráči“), jakož i další fyzické osoby podporující profesionální fotbal, popřípadě usilující se stát profesionálními hráči. V rámci tohoto účelu Unie, při respektování veřejných zájmů a veřejné prospěšnosti, zejména:
a) dbá o ochranu zájmů profesionálních hráčů a naplňování jejich práv ve vztahu ke třetím osobám;
b) vede profesionální hráče k pozitivním občanským postojům a zásadám, jakož i ke zdravému způsobu života a usiluje o vytváření podmínek, aby si stejný přístup k těmto hodnotám osvojovali i hráči amatérského fotbalu;
c) usiluje o propagaci fotbalu ve společnosti a podpoře sportu a sportovní činnosti u dětí a mládeže;
d) spolupracuje s dalšími subjekty majícími obdobný účel a cíle v České republice i v zahraničí.
2. Základními zásadami, na nichž je Unie vybudována a v souladu s nimiž vyvíjí svou činnost, jsou zejména:
a) nezávislost na ideologických názorech, náboženských postojích a politických vlivech;
b) nepřípustnost jakékoli diskriminace;
c) odmítání jakékoli rasové, národnostní nebo etnické nenávisti;
d) bezpodmínečné dodržování fair play;
e) zachovávání požadavků olympismu, jak jsou vymezeny v Olympijské chartě Mezinárodního olympijského výboru.

Článek 3
Předmět činnosti Unie

1. Hlavní činnost Unie představuje aktivity, které Unie vykonává soustavně, svým jménem, na vlastní účet a odpovědnost, které však nejsou podnikáním.
2. V rámci své hlavní činnosti Unie zejména:
a) poskytuje profesionálním hráčům vybrané servisní služby, poradenství a další podporu při výkonu jejich profese, jakož i souvisejících činností; poskytuje též podporu hráčům amatérského fotbalu, zejména při jejich úsilí získat postavení profesionálního hráče;
b) pořádá školení a vzdělávací akce pro své členy a zejména též pro hráče v mládežnických kategoriích;
c) reprezentuje své členy na národní i mezinárodní úrovni, zejména vůči World Players’ Union (FIFPro);
d) komunikuje s médii, zejména jménem svých členů;
e) získává finanční prostředky na svou činnost a další rozvoj činnosti Unie;
f) pořádá sportovní, společenské, charitativní a další akce pro své členy i třetí osoby;
g) podporuje sportování u dětí a mládeže a integraci zdravotně, sociálně či jinak znevýhodněných osob do společnosti prostřednictvím fotbalu jako celosvětového fenoménu;
h) zajišťuje svým členům sportovně lékařskou informovanost a usiluje o to, aby fotbal byl čestný a nebyly používány látky nebo metody, které nepříznivě ovlivňují přirozený sportovní výkon;
i) koordinuje spolupráci a podporuje jednotu mezi jednotlivými svými členy;
j) zabývá se dalšími otázkami týkajícími se fotbalu a jeho rozvoje na území ČR.
3. Unie může vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, avšak pouze za účelem podpory své hlavní činnosti nebo hospodárného využití majetku Unie.
4. Podle potřeby Unie též zřizuje nadace a nadační fondy, případně jiné instituce nebo právnické osoby, a to za účelem podpory své hlavní činnosti.

Článek 4
Externí vztahy

1. Unie vyvíjí svou činnost na základě spolupráce především s Fotbalovou asociací České republiky (dále „FAČR“).
2. Unie v zájmu ochrany svých členů též rozvíjí svou spolupráci s dalšími subjekty, zejména s Ligovou fotbalovou asociací a jejími jednotlivými členy, Asociací fotbalových agentů, Unií trenérů a Unií rozhodčích.
3. Unie prosazuje a chrání cíle své činnosti vůči orgánům veřejné moci, politickým a jiným orgánům, jakož i organizacím a institucím v České republice i v zahraničí a dbá přitom všestranného prospěchu Unie a jejích členů.
4. V rámci své činnosti Unie navazuje a udržuje takovou spolupráci s orgány, organizacemi a institucemi podle odstavce 3, která směřuje zejména k podpoře a propagaci fotbalu.
5. Unie umožňuje činnost osob, jejichž cílem je uplatňovat zájmy jejích členů.

Článek 5
Interní vztahy

1. Vztahy Unie a jejích členů jsou určovány statusem členství, jakož i právy a povinnostmi, které jsou s ním spojeny.
2. Neurčují-li tyto Stanovy nebo předpis na jejich základě vydaný něco jiného, komunikuje Unie se svými členy prostřednictvím internetového portálu Unie, na němž Unie uveřejňuje zejména důležité informace týkající se Unie, jakož i jejích členů (dále „Portál“) a jehož součástí je úřední deska Unie (dále „Úřední deska“).
3. Portál tvoří součást elektronického informačního systému Unie, který je souborem dat, technologických prostředků a metod zabezpečujících sběr, přenos, zpracování a uchovávání informací, jakož i kopií některých dokumentů pro potřeby Unie a jejích členů a který dále tvoří zejména centrální evidence členství Unie (dále „centrální evidence členství“).

Článek 6
Normativní základy Unie

1. Základním vnitřním předpisem Unie jsou její Stanovy.
2. Na základě svých Stanov je Unie oprávněna na základě rozhodnutí svého výkonného výboru (dále „Výkonný výbor“), popřípadě s jeho souhlasem vydávat podle potřeby další vnitřní předpisy.
3. Předpisy ve smyslu odstavce 2 musí být v souladu se Stanovami Unie, jakož i v souladu mezi sebou navzájem.
4. Stanovy Unie a ostatní předpisy ve smyslu odstavce 2 musí být v souladu s příslušnými:
a) právními normami platnými na území ČR, včetně norem EU;
b) předpisy FIFPro, s výjimkou případů jejich rozporu s normami podle písmena a).
5. Stanovy Unie a ostatní předpisy ve smyslu odstavce 2 nabývají účinnosti dnem, který je v nich uveden, nejdříve však okamžikem, kdy jsou uveřejněny na Portálu; den tohoto jejich uveřejnění je též dnem jejich účinnosti, vždy pokud v nich den jejich účinnosti není výslovně uveden.

Článek 7
Majetek Unie

1. Majetkem Unie mohou být věci hmotné i nehmotné, pokud mohou:
a) jakkoli (přímo i nepřímo) sloužit k naplnění účelů Unie;
b) sloužit k nabytí věcí podle písmena a).
2. Zdroje pro pořízení majetku Unie jsou zejména příjmy z:
a) vedlejší hospodářské činnosti Unie;
b) příspěvků ze státního rozpočtu nebo z jiných veřejných rozpočtů;
c) darů a dotací.

ČÁST DRUHÁ
ČLENSTVÍ V UNII

Díl 1

Úvodní ustanovení

Článek 8
Základní ustanovení o členství v Unii

1. Členství v Unii je vyjádřením podpory a ztotožnění se člena Unie s účelem, ideovými zásadami a pravidly fungování Unie.
2. Svým členstvím v Unii její člen projevuje svou bezpodmínečnou vůli podřídit se:
a) těmto Stanovám, jež se stávají závaznou smlouvou mezi ním a Unií, jakož i všem případným dalším předpisům Unie na jejich základě vydaným;
b) předpisům FIFPro;
c) rozhodnutím orgánů Unie, která jsou vydána v souladu s předpisy podle písmen a) a b).
3. Ustanovení odstavce 2 platí pro člena Unie v míře, v jaké:
a) se na něj předpisy a rozhodnutí vztahují;
b) je zajištěn soulad předpisů ve smyslu článku 6 odst. 3 a 4 těchto Stanov.
4. Pro členství v Unii je charakteristické, že:
a) na jeho vznik není právní nárok;
b) je dobrovolné a každý člen Unie má právo je v souladu s těmito Stanovami a případnými ostatními předpisy Unie kdykoli ukončit.

Článek 9
Členové Unie

1. Členy Unie mohou být pouze fyzické osoby.
2. Členové Unie mají z hlediska svých práv a povinností stejné postavení.
3. Ustanovením odstavce 2 není dotčeno zvláštní postavení, které mají členové z titulu:
a) své funkce člena Výkonného výboru Unie nebo člena revizní a kontrolní komise Unie (dále „Revizní a kontrolní komise“)
b) výjimečného omezení možnosti účastnit se zasedání valné hromady Unie (dále „Valná hromada“) v případech podle článku 17 odst. 1 těchto Stanov;
c) své možnosti reálně využít servisních služeb, poradenství nebo jiné podpory Unie podle článku 3 odst. 2 písm. a) nebo b) těchto Stanov.

Díl 2
Vznik a zánik členství v Unii

Článek 10
Vznik členství v Unii

1. Členství v Unii vzniká registrací.
2. Každý uchazeč o členství v Unii se registruje jako člen Unie na základě vlastní žádosti podané formou jím vyplněného a podepsaného formuláře doručeného do sídla Unie; formulář je dostupný na Portálu.
3. Fyzická osoba, která není v plném rozsahu svéprávná, se může registrovat pouze se souhlasem svého zákonného zástupce, popřípadě opatrovníka.
4. Žádosti podle odstavce 2 nemusí být vyhověno, zejména:
a) v případech, kdy žádost nesplňuje předepsané náležitosti nebo kdy je jinak nesprávně podána;
b) bylo-li by vyhovění žádosti v rozporu se zájmy Unie.
5. Členství v Unii vzniká okamžikem, kdy je na základě kladného rozhodnutí Výkonného výboru o žádosti podle odstavce 2 registrace zanesena do v centrální evidence členství Unie (dále „centrální evidence členství“).
6. Na základě registrace podle tohoto článku je členu Unie přiděleno vždy jeho identifikační číslo.
7. Podrobnosti registrace členů Unie, jakož i jejích případných změn, může upravit Evidenční a registrační řád.

Článek 11
Zánik členství v Unii

1. Členství člena Unie zaniká na základě oznámení tohoto člena o tom, že dobrovolně ukončuje své členství v Unii.
2. Člen Unie podává své oznámení o ukončení svého členství pouze vlastním postupem, a to formou listiny opatřené jeho úředně ověřeným podpisem.
3. Členství v Unii zaniká při postupu podle odstavce 2 okamžikem, kdy je oznámení o ukončení členství vloženo do centrální evidence členství.
4. Fyzická osoba, která není v plném rozsahu svéprávná, může podat oznámení podle odstavce 2 jen se souhlasem svého zákonného zástupce, popřípadě opatrovníka.
5. Členství v Unii zaniká též:
a) na základě rozhodnutí Výkonného výboru o vyloučení člena z důvodu zvlášť hrubého nebo opakovaného porušení členských povinností, a to okamžikem, kdy rozhodnutí o vyloučení nabude v souladu s těmito Stanovami své účinky;
b) smrtí člena Unie.
6. Rozhodnutí podle odstavce 5 písm. a) nabývá v případě, že se týká člena Výkonného výboru nebo Revizní a kontrolní komise své účinky pouze tehdy, je-li potvrzeno rozhodnutím nejbližší Valné hromady, a to okamžikem přijetí tohoto rozhodnutí Valné hromady.

Díl 3
Práva a povinnosti členů Unie

Článek 12
Obecná ustanovení

1. Práva a povinnosti člena Unie jsou vázány na jeho osobu a nelze je převádět na jinou osobu.
2. Práva a povinnosti člena Unie vznikají:
a) v případě osob stávajících se členy Unie vznikem jejich členství v Unii;
b) v případě všech členů Unie způsoby upravenými v těchto Stanovách, včetně jejich případných změn a doplňků, a v případných předpisech Unie na jejich základě vydaných.
3. Povinnosti člena Unie mohou vzniknout též na základě rozhodnutí vydaných příslušnými orgány Unie v souladu s těmito Stanovami a případnými předpisy Unie na jejich základě vydanými, a to zejména ve formě povinností strpět sankce uložené za disciplinární přečiny spočívající v porušení povinností člena Unie.
4. Sankcemi podle odstavce 3 mohou být:
a) důtka
b) důtka s výstrahou;
c) vyloučení z Unie.

Článek 13
Základní práva a povinnosti členů Unie

1. Každý člen Unie má zejména právo:
a) zúčastňovat se všech aktivit spojených s činností Unie;
b) v rozsahu svých reálných možností využívat servisních služeb, poradenství a další podpory poskytované Unií hráčům fotbalu;
c) obracet se s písemnými připomínkami, žádostmi, podněty a návrhy na Výkonný výbor, jakož i na Revizní a kontrolní komisi a požadovat písemnou odpověď nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy příslušný orgán mohl připomínku, žádost nebo podnět projednat;
d) dovolávat se svých práv člena Unie u příslušných orgánů Unie;
e) být přítomen osobně či v zastoupení na jednáních Výkonného výboru projednávajícího jeho členskou záležitost a předkládat zde své návrhy a vyjádření;
f) požadovat, aby orgány Unie postupovaly v případech podle písmen b) a c) řádně a bez průtahů;
g) obrátit se, po vyčerpání všech prostředků, které vyplývají z těchto Stanov a předpisů na jejich základě vydaných, na soud, aby rozhodl o neplatnosti rozhodnutí orgánu Unie pro jeho rozpor se zákonem nebo s těmito Stanovami.
2. Každý člen Unie má též zejména právo:
a) být volen do Výkonného výboru nebo Revizní komise;
b) zúčastňovat se v souladu s těmito Stanovami zasedání Valné hromady, na těchto zasedáních vystupovat, hlasovat a volit členy Výkonného výboru nebo Revizní komise.
3. Každý člen Unie má zejména povinnost:
a) dodržovat tyto Stanovy, všechny případné další předpisy Unie na jejich základě vydané, jakož i předpisy a rozhodnutí FIFPro, a to v míře, v jaké se na něj vztahují;
b) oznamovat Unii neprodleně všechny změny v údajích, které o něm Unie shromažďuje v centrální evidenci členství;
c) strpět, aby mu byla rozhodnutí orgánů Unie, která se jej týkají, jakož i další oznámení ze strany Unie doručována prostřednictvím Úřední desky;
d) podrobit se rozhodnutím orgánů Unie, které jsou vydány v souladu s předpisy podle písmena a) a které se jej týkají;
e) dovolávat se svých práv člena Unie nejprve u příslušných orgánů Unie a teprve poté je případně uplatňovat v souladu s odstavcem 1 písm. g);
f) vyvarovat se v souvislosti s fotbalem jakéhokoli jednání majícího podobu jakéhokoli nesportovního chování, tělesného napadení, úplatkářství, narušení regulérnosti fotbalové soutěže, umožnění užití dopingové látky, podvodu spáchaného v souvislosti se členstvím v Unii, veřejného hanobení, diskriminace, ponížení, znevážení jména fotbalu, maření činnosti orgánu Unie nebo jeho výkonu, narušení integrity fotbalové soutěže či fotbalového utkání, jiného nesportovního chování fanouška, náboženské, ideologické či politické propagandy;
g) dodržovat zásady boje proti dopingu a loajality k Unii;
h) chránit a podporovat dobré jméno Unie a českého fotbalu.
4. Každý člen Unie má též zejména povinnost strpět, aby Unie o něm shromažďovala a zpracovávala údaje, které je s ohledem na její potřeby účelné vést v centrální evidenci členství, i když jde o osobní údaje podle zvláštního právního předpisu1; to platí obdobně též pro shromažďování a uchovávání podobizen členů Unie.
5. Porušení povinnosti podle odstavce 4 lze považovat za zvlášť hrubé porušení povinností člena Unie.

ČÁST TŘETÍ
ORGÁNY UNIE

Díl 1
Úvodní ustanovení

Článek 14
Soustava orgánů Unie

1. Nejvyšším orgánem Unie je Valná hromada. Valnou hromadu tvoří členové Unie; ustanovení článku 17 odst. 1 těchto Stanov tím není dotčeno.
2. Volenými orgány Unie jsou:
a) Výkonný výbor;
b) Revizní a kontrolní komise.
3. Členové orgánů Unie podle odstavce 2 jsou voleni pouze z fyzických osob, které jsou bezúhonné, zletilé, plně svéprávné a jsou členy Unie.
4. Unie zřizuje k podpoře činnosti svých orgánů, zejména Výkonného výboru, sekretariát Unie, který je tvořen zaměstnanci Unie.

Článek 15
Rozhodování orgánů Unie

1. Orgány Unie mohou rozhodovat, je-li přítomna nadpoloviční většina členů orgánu (dále „člen orgánu“), pokud není těmito Stanovami určeno něco jiného.
2. Pro účely rozhodování orgánů Unie platí, že:
a) každý člen orgánu má jeden hlas;
b) žádný člen orgánu nemá právo se nechat při rozhodování orgánu zastoupit.
3. Hlasování je veřejné, pokud není těmito Stanovami určeno něco jiného nebo pokud hlasující orgán nerozhodne v konkrétním případě, že hlasování bude tajné; hlasování o této otázce je tajné.
4. Nevyplývá-li z těchto Stanov něco jiného:
1 Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změněně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
a) je rozhodnutí přijato, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina přítomných členů orgánu;
b) nabývá rozhodnutí orgánu účinky dnem, který je v něm uveden, jinak dnem, kdy bylo přijato.

Díl 2
Valná hromada

Článek 16
Svolávání Valné hromady

1. Řádnou Valnou hromadu svolává Výkonný výbor jedenkrát za rok, a to tak, aby se konala v období mezi 15. 5. a 30. 6. kalendářního roku.
2. Mimořádnou Valnou hromadu svolá Výkonný výbor, pokud to sám shledá nutným nebo v případě, že o to požádá třetina členů Unie.
3. Pro svolání mimořádné Valné hromady na žádost platí, že:
a) v žádosti musí být uveden konkrétní důvod pro svolání mimořádné Valné hromady a návrh programu;
b) mimořádná Valná hromada musí být svolána tak, aby se konala nejpozději do 6 týdnů ode dne podání žádosti.
4. Valná hromada musí být svolána:
a) oznámením na Portálu;
b) nejpozději 8 týdnů před stanoveným dnem jejího konání a v případě Valné hromady svolané na žádost 5 týdnů.

Článek 17
Účastníci Valné hromady

1. Valné hromady je oprávněn se zúčastnit každý člen Unie, pokud se nejpozději 21 dnů před oznámeným dnem konání Valné hromady zaregistruje jako účastník Valné hromady dopisem, který bude opatřen jeho vlastnoručním podpisem, bude obsahovat jeho identifikační číslo, jakož i rodné číslo a bude doručen do sídla Unie. Dopis bude považován za včas doručený i tehdy, pokud:
a) bude jeho podepsaný text ve formátu dokumentu PDF doručen elektronickou poštou na adresu uvedenou v oznámení o konání Valné hromady, a to z té adresy člena Unie, kterou ve vztahu k němu Unie vede ve své centrální evidenci členství;
b) jeho originál bude členem Unie předložen při registraci na Valnou hromadu.
2. Povinnost registrace podle odstavce 1 se nevztahuje na členy Výkonného výboru, kteří jsou členy Unie vždy oprávněnými se účastnit Valné hromady.
3. Valné hromady se mohou účastnit bez práva hlasovat i hosté, pokud jsou Výkonným výborem přizváni, a jsou oprávněni se na Valné hromadě vyjadřovat k záležitostem, k jejichž projednání byli přizváni. Za takto pozvané hosty se považují vždy též všichni členové Revizní a kontrolní komise, pokud nejsou registrováni podle odstavce 1.

Článek 18
Působnost Valné hromady a její rozhodování

1. Valná hromada:
a) projednává a schvaluje zprávu o činnosti Výkonného výboru;
b) projednává zprávu o výsledcích hospodaření Unie;
c) projednává a schvaluje zprávu Revizní a kontrolní komise;
d) volí z řad členů Unie a odvolává na dobu čtyř let, popřípadě na dobu podle odstavce 10:
aa) předsedu Výkonného výboru,
bb) ostatní členy Výkonného výboru,
cc) členy Revizní a kontrolní komise;
e) schvaluje Stanovy Unie, včetně jejich změn a doplňků;
f) schvaluje zásady pro rozdělování společných zdrojů Unie;
g) rozhoduje o zrušení Unie;
h) rozhoduje o dalších záležitostech, které si vyhradí, pokud nejsou svěřeny Stanovami jiným orgánům Unie.
2. Valná hromada je schopna rozhodovat, je-li přítomna alespoň jedna šestina členů Unie oprávněných se jí zúčastnit podle článku 17 odst. 1 těchto Stanov.
3. Nevyplývá-li z těchto Stanov něco jiného, jsou rozhodnutí Valné hromady přijata, jestliže pro hlasovala nadpoloviční většina přítomných účastníků Valné hromady s právem hlasovat (dále „účastník Valné hromady“).
4. Pro návrhy kandidátů na volby podle odstavce 1 písm. d) platí, že:
a) musí být podány alespoň 20 členy Unie a v případě kandidáta na předsedu Výkonného výboru alespoň 30 členy Unie;
b) musí být podány nejpozději do tří týdnů přede dnem konání Valné hromady, a to sekretariátu Unie;
c) jejich součástí musí být vždy písemný souhlas kandidáta s kandidaturou a výpis z trestního rejstříku týkajícího se kandidáta ne starší než jeden měsíc;
d) mohou být podány i jednotlivě s tím, že splnění podmínky podle písmena c) postačí, dojde-li k němu alespoň u jednoho návrhu.
5. Volby podle odstavce 1 písm. d) jsou tajné. Valná hromada však může rozhodnout, že se bude hlasovat veřejně, pokud je na funkci navržen jen jeden kandidát.
6. Pro volbu předsedy Výkonného výboru platí, že:
a) je zvolen v prvním kole, hlasovala-li pro něj nadpoloviční většina přítomných účastníků Valné hromady;
b) není-li zvolen v prvním kole, postupují do druhého kola dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů;
c) není-li zvolen ani ve druhém kole, uskuteční se dohadovací řízení, které určí další postup.
7. Pro volbu dalších členů Výkonného výboru, jíž se jako kandidát zúčastňuje vždy též každý nezvolený kandidát na předsedu Výkonného výboru, jakož i pro volbu členů Revizní a kontrolní komise platí, že:
a) jsou zvoleni kandidáti, kteří získali nadpoloviční většinu hlasů přítomných účastníků Valné hromady, a to v pořadí podle počtu získaných hlasů až do počtu členů orgánu, který má být zvolen;
b) získá-li při volbě podle písmena a) na posledním volitelném místě stejný počet hlasů více kandidátů, koná se druhé kolo voleb, do něhož postupují nejlépe se umístivší nezvolení kandidáti v prvním kole a v němž je zvolen ten z nich, který získá v tomto druhém kole nejvyšší počet hlasů;
c) není-li podle písmena a) zvolen stanovený počet členů orgánu z jiného důvodu než z důvodu podle písmena b), koná se druhé kolo voleb, do něhož postupují ti dosud nezvolení kandidáti, kteří získali nejvíce hlasů v prvním kole, v počtu nepřekračujícím dvojnásobný počet kandidátů, než zbývá volných míst, s tím, že v tomto druhém kole je zvolen zbylý počet členů orgánu v pořadí podle počtu získaných hlasů;
d) v důsledku případné neúspěšné volby podle písmena b) nebo písmena c) z důvodu rovnosti hlasů je nutné mezi nezvolenými kandidáty s rovným počtem hlasů získaných v posledním kole rozhodnout bezprostředně po tomto kole losem.
8. Pro volby podle odstavce 6 a 7 platí, že jedna osoba nemůže kandidovat na funkci jak ve Výkonném výboru, tak v Revizní a kontrolní komisi s tím, že je-li navržena na členství v obou orgánech, sama před zahájením voleb určí, kterou z kandidatur přijímá a kterou nikoli.
9. Podrobnosti o průběhu voleb členů volených orgánů Unie, včetně následků případného nezvolení Výkonného výboru, upravuje volební řád.
10. Funkční období osoby zvolené místo osoby, jejíž výkon funkce člena voleného orgánu zanikl, skončí dnem, kdy by za běžných okolností zaniklo funkční období osoby, jejíž výkon funkce zanikl.
11. Na odvolání z funkce před skončením funkčního období se použijí přiměřeně ustanovení o volbě.

Díl 3
Volené orgány Unie

Článek 19
Výkonný výbor

1. Statutárním orgánem Unie je Výkonný výbor. Za Unii právně jedná vždy předseda Výkonného výboru a jeden člen Výkonného výboru. Za Unii mohou jednat i jiní pověření zaměstnanci Unie a to v rozsahu vyplývajícím ze zákona, nevyplývá-li z pověření něco jiného.
2. Výkonný výbor řídí činnost Unie v období mezi Valnými hromadami.
3. Výkonný výbor má 5 členů a tvoří jej předseda Výkonného výboru, místopředseda Výkonného výboru a 3 další členové. Místopředsedu Výkonného výboru volí ze svého středu a odvolávají členové Výkonného výboru s tím, že při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy Výkonného výboru.
4. Funkční období členů Výkonného výboru je čtyřleté.
5. Výkonný výbor zasedá zpravidla jedenkrát za měsíc.
6. Do působnosti Výkonného výboru náleží zejména:
a) vytvářet podmínky pro realizaci cílů a poslání Unie;
b) plnit úkoly uložené mu Valnou hromadou;
c) schvalovat vnitřní předpisy Unie vydávané na základě těchto Stanov, jakož i jejich změny;
d) zajišťovat hospodaření a správu majetku Unie;
e) schvalovat každoročně rozpočet Výkonného výboru a výsledky hospodaření;
f) dohlížet nad dodržováním těchto Stanov a dalších předpisů Unie;
g) rozhodovat ve všech záležitostech, které nejsou Stanovami svěřeny do výlučné pravomoci Valné hromady či Revizní a kontrolní komise.
7. Nejvyšším představitelem Výkonného výboru je jeho předseda, který reprezentuje Unii v tuzemsku i v zahraničí, zastupuje zájmy Unie při jednání se subjekty podle článku 4 odst. 2 těchto Stanov a s orgány, organizacemi a institucemi podle článku 4 odst. 3 těchto Stanov.

Článek 20
Revizní a kontrolní komise

1. Revizní a kontrolní komise má tři členy. Členové Revizní a kontrolní komise volí ze svého středu a odvolávají předsedu Revizní a kontrolní komise.
2. Člen Revizní a kontrolní komise nesmí být současně členem Výkonného výboru.
3. Složení Revizní a kontrolní komise může být Valnou hromadou kdykoli měněno.
4. Funkční období členů Revizní a kontrolní komise je čtyřleté.
5. Revizní a kontrolní komise zasedá podle potřeby, nejméně však čtyřikrát za rok.
6. Revizní a kontrolní komise:
a) provádí revize hospodaření Unie; za tím účelem spolupracuje s odborníky a odbornými institucemi, zejména těmi, jež provádějí audit hospodaření;
b) kontroluje plnění usnesení přijatých Valnou hromadou.
7. Revizní a kontrolní komise Unie postupuje svá zjištění získaná činností podle odstavce 6 Výkonnému výboru, který je povinen se jimi zabývat.

ČÁST ČTVRTÁ
USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ

Článek 21
Společná a přechodná ustanovení

1. Pro počítání času podle těchto Stanov, jakož i podle předpisů na jejich základě vydaných, se použijí ustanovení § 605 a násl. občanského zákoníku, nevyplývá-li ze zvláštního ustanovení předpisu Unie něco jiného.
2. Těmito Stanovami se řídí veškeré právní poměry týkající se Unie ode dne nabytí jejich účinnosti.
3. Do doby konání první Valné hromady:
a) vykonává působnost statutárního orgánu pouze tříčlenný Výkonný výbor ve složení, jak byl zvolen na ustavující schůzi zakladatelů Unie, a to pouze do doby, kdy bude zvolen na Valné hromadě nový Výkonný výbor na řádné funkční období podle článku 19 odst. 4 těchto Stanov;
b) která zvolí první Revizní a kontrolní komisi, se neuplatní článek 20 těchto Stanov.
4. Členský příspěvek bude hrazen od 1. 1. 2019. Výši členského příspěvku navrhne Výkonný výbor Valné hromadě na jejím řádném zasedání konaném v roce 2018.

Článek 22
Závěrečná ustanovení

1. Tyto Stanovy byly schváleny zakladateli Unie na ustavující schůzi zakladatelů Unie dne 12. 12. 2016, v znění změn schválených valnou hromadou dne 25. 6. 2017.
2. Tyto Stanovy nabývají účinnosti dnem schválení valné hromady.